Ce pică la Chimie la Bac 2023. Subiecte și bareme la Chimie organică și anorganică din anii trecuți

Calendar Bacalaureat - sesiune de toamna 2022. Cand sunt programate probele orale si cele scrise
Shutterstock

Elevii care au terminat liceul la profil real au putut opta să dea Bacalaureatul din chimie organică sau anorganică la proba la alegere a profilului. 

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul real pot să aleagă să susțină în 2023 examenul scris la chimie în cadrul probei la alegere a profilului.

Absolvenții de liceu, care vor decide să susțină examenul de Bacalaureat la Chimie, vor putea opta între chimie organică și chimie anorganică. Iată care este programa la Chimie de la Bacalaureat 2023:

Modele de subiecte la Bac 2023 la Chimie

La Bac 2023 Chimie, elevii trebuie să rezolve trei subiecte. Ca la fiecare materie, ultimul subiect este cel mai complex. Un exemplu de subiect care se poate da la examenul de Bacalaureat, este următorul:

Citește și
Noi detalii despre cazul care a şocat România. Fetiţa ascunsă în canapea a fost ucisă pentru bijuteriile pe care criminalul le-a furat şi le-a amanetat, ca să joace la pariuri

„La încălzirea unei probe de apă de la 17 0C la 40 0C s-au consumat 9614 kJ, căldură obținută la arderea unui combustibil. Determinați masa probei de apă, exprimată în kilograme. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură”.

Descarcă aici modele de subiecte la Chimie pentru Bac 2023

Descarcă aici subiectele care s-au dat la Chimie la simulare Bac 2023

Ce s-a dat la bacalaureat la Chimie în anii trecuți

Subiecte Chimie la Bac 2022

Subiecte Chimie la Bac 2021

Subiecte Chimie la Bac 2020

Programa la Chimie organică de la Bac 2023

Programa la Chimie pentru Bacalaureatul din 2023 a fost elaborată în concordanță cu prevederile programelor școlare în vigoare pentru educația liceală.

Subiectele propuse pentru examenul național de Bacalaureat din 2023 evaluează aptitudinile și temele abordate în această programă, iar criteriile de evaluare și de notare stabilesc acordarea punctelor pentru orice metodă adecvată de soluționare a problemelor. Subiectele propuse pentru examenul național de bacalaureat sunt concepute în concordanță cu acest curriculum și nu se concentrează pe conținutul unui manual specific.

Iată ce trebuie să studieze elevii care aleg să dea examenul de Bacalaureat 2023 la Chimie organică

Competențe de evaluat:

Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi:

·       Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.

·       Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.

·       Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă.

Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice:

·       Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.

·       Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.

·       Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale.

Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive:

·       Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.

·       Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.

·       Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme.

Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate:

·       Utilizarea, în mod sistematic, a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de comunicare.

·       Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/ irelevante şi subiective/ obiective.

·       Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun.

Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului:

·       Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.

·       Justificarea importanţei compuşilor organici.

Conținuturi:

Structura şi compoziţia substanţelor organice:

·       Introducere în studiul chimiei organice: obiectul chimiei organice, elemente organogene, tipuri de catene de atomi de carbon, serie omoloagă, formule brute, formule moleculare și formule de structură plane ale claselor de compuşi organici studiaţi.

·       Legături chimice în compuşii organici.

·       Izomeria de catenă, de poziţie pentru compuşii organici studiaţi.

·       Izomeria optică: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic

Clasificarea compuşilor organici:

·       Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi și compuși cu funcțiuni.

·       Clasificarea compuşilor organici în funcţie de grupa funcţională.

·       Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi, compuşi hidroxilici, amine.

·       Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici, compuşi carboxilici.

·       Compuşi cu grupe funcţionale mixte: aminoacizi, hidroxiacizi, zaharide.

Tipuri de reacții chimice în chimia organică:

·       Reacţii de substituţie (monohalogenarea propanului, nitrarea fenolului).

·       Reacții de adiţie (bromurarea propenei (cu Br2 şi HBr), bromurarea acetilenei (cu Br2 şi HBr)).

·       Reacții de eliminare (dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, deshidratarea 2 butanolului).

·       Reacții de transpoziție (izomerizarea n-pentanului).

Alcani:

·       Alcani: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă, proprietăți fizice, proprietăţi chimice: clorurarea metanului, izomerizarea butanului, cracarea şi dehidrogenarea butanului, arderea.

·       Importanţa practică a metanului. Putere calorică.

Alchene:

·       Alchene: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă și de poziție, proprietăți fizice, proprietăţi chimice: adiţia H2, X2, HX, H2O (regula lui Markovnikov), polimerizarea.

·       Importanţa practică a etenei.

Alchine:

·       Alchine: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă și de poziție, proprietăți fizice, proprietăţi chimice: adiţia H2, X2, HX, H2O la acetilenă, arderea.

·       Obţinerea acetilenei din carbid. Importanţa practică a acetilenei.

Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.

Arene:

Arene: benzen, toluen, naftalină: formule moleculare şi de structură plane, proprietăţi fizice, proprietăți chimice: benzen, toluen, naftalină – halogenare, nitrare.

Alchilarea benzenului cu propenă. Benzine Cifra octanică. Putere calorică.

Alcooli:

·       Alcooli: metanol, etanol, glicerol – formule de structură, denumire, proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate în apă, punct de fierbere), etanol – fermentaţia acetică, metanol – arderea, glicerină – obţinerea trinitratului de glicerină.

·       Oxidarea etanolului (KMnO4, K2Cr2O7). Importanța practică și biologică a etanolului.

Acizi carboxilici:

·       Acizi carboxilici: acidul acetic – reacţiile cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonaţi, etanol. Importanța practică și biologică a acidului acetic.

·       Esterificarea acidului salicilic. Hidroliza acidului acetilsalicilic.

Grăsimi. Agenți tensioactivi:

·       Grăsimi: stare naturală, proprietăți fizice, importanță. Hidrogenarea grăsimilor lichide. Hidroliza grăsimilor.

·       Agenți tensioactivi: săpunuri și detergenți – acţiunea de spălare. Obţinerea săpunului.

Aminoacizi. Proteine:

·       Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina): definiţie, denumire, clasificare, proprietăţi fizice, caracter amfoter. Condensarea aminoacizilor.

·       Proteine: stare naturală, proprietăți fizice, importanță. Hidroliza enzimatică a proteinelor. Denaturarea proteinelor.

Zaharide:

·       Zaharide: glucoza, zaharoza, amidonul, celuloza – stare naturală, proprietăți fizice, importanță. Monozaharide: glucoza şi fructoza (formule plane), formule de perspectivă (Haworth): glucopiranoza, fructofuranoza.

·       Oxidarea glucozei (reactiv Tollens şi Fehling). Condensarea monozaharidelor.

Calcule chimice. Utilizări ale substanţelor studiate:

·       Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice și a ecuației reacției chimice), puritate, randament.

·       Utilizări ale substanţelor studiate. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală.

Programa la Chimie anorganică pentru Bacalaureat 2023

Iată ce trebuie să învețe absolvenții care aleg să dea examenul de Bacalaureat 2023 la Chimie anorganică

Competențe de evaluat:

Explicarea fenomenelor, proceselor și procedeelor întâlnite în viața cotidiană:

·       Clasificarea sistemelor chimice după diverse criterii

·       Descrierea comportării speciilor chimice în contexte specifice

·       Diferențierea substanțelor chimice în funcție de interacțiunile dintre atomi, ioni și molecule

·       Structurarea cunoștințelor anterioare pentru explicarea proprietăților sistemelor chimice

·       Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate pentru identificarea aplicațiilor

Investigarea comportării substanțelor chimice și sistemelor chimice:

·       Realizarea de investigații pentru evidențierea caracteristicilor, proprietăților și relațiilor

·       Formularea concluziilor folosind informații din surse documentare, grafice, scheme și date experimentale

·       Utilizarea investigațiilor pentru obținerea explicațiilor de natură științifică

Rezolvarea problemelor pentru stabilirea corelațiilor relevante și demonstrarea raționamentelor deductive și inductive:

·       Analiza problemelor pentru stabilirea contextului, relațiilor relevante și etapelor de rezolvare

·       Aplicarea algoritmilor de rezolvare a problemelor în situații cotidiene

·       Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru luarea deciziilor privind materialele și condițiile analizate.

Comunicarea înțelegerii conceptelor în rezolvarea problemelor, formularea explicațiilor, conducerea investigațiilor și raportarea rezultatelor:

·       Utilizarea adecvată a terminologiei științifice în descrierea și explicarea fenomenelor și proceselor

·       Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.

Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii produselor chimice asupra propriei persoane și mediului:

·       Compararea acțiunii unor produse și procese chimice asupra individului și mediului

·       Anticiparea efectelor unor acțiuni specifice asupra mediului înconjurător

Conținuturi:

·       Structura atomului și tabelul periodic al elementelor chimice

·       Legături chimice și interacțiuni între atomi, ioni și molecule

·       Starea gazoasă și ecuația de stare a gazului ideal

·       Soluții apoase și caracteristicile acestora

·       Reacții acido-bazice și redox, aplicații ale acestora

·       Noțiuni de termochimie, cinetică chimică și calcule chimice

·       Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală

Aplicații ale reacțiilor chimice în contexte specifice:

·       Pila Daniell: construcție și funcționare

·       Acumulatorul cu plumb: construcție și funcționare

·       Coroziunea și protecția anticorosivă

Proprietăți chimice ale elementelor și compușilor studiați:

·       Proprietăți chimice ale sodiului: reacții cu oxigen, clor și apă

·       Importanța practică a sodiului

·       Variația caracterului metalic și nemetalic în grupele principale și perioadele 1, 2, 3

·       Proprietăți chimice ale clorului: reacții cu hidrogen, fier, apă, cupru, hidroxid de sodiu, bromură de sodiu și iodură de potasiu

·       Importanța practică a clorului

Structura și proprietăți ale compușilor chimici:

·       Legătura ionică: cristalul NaCl și importanța practică a clorurii de sodiu

·       Legătura covalentă nepolară și polară: H2, N2, Cl2, HCl și H2O

·       Legătura covalent-coordinativă: NH4+ și H3O+

·       Legătura de hidrogen și proprietățile fizice ale apei

Concentrația soluțiilor și metode de determinare:

·       Concentrația procentuală masică și concentrația molară

·       Determinarea caracterului acido-bazic al soluțiilor cu indicatori

·       Utilizarea hârtiei indicator de pH pentru determinarea pH-ului soluțiilor

Noțiuni de termodinamică în chimie:

·       Reacții exoterme și endoterme

·       Entalpia de reacție și căldura de combustie

·       Legea Hess și căldura de neutralizare și dizolvare

Strategii de rezolvare a problemelor chimice:

·       Rezolvarea problemelor și calculelor stoechiometrice

·       Abordarea purității și randamentului în calcule chimice

·       Analiza și interpretarea rezultatelor experimentale în contextul chimiei

Noțiuni de cinetică chimică:

·       Reacții lente și rapide

·       Rolul catalizatorilor în procesele chimice

·       Viteza de reacție și constanta de viteză

·       Legea vitezei și impactul asupra reacțiilor chimice

Aplicații ale reacțiilor redox:

·       Reacții de oxido-reducere și numărul de oxidare

·       Stabilirea coeficienților reacțiilor redox

·       Caracterul oxidant și reducător în reacții chimice

Soluții apoase și proprietățile lor:

·       Dizolvarea și factorii care influențează dizolvarea

·       Solubilitatea substanțelor în solvenți polari și nepolari

·       Soluții apoase de acizi și baze: reacții acido-bazice și neutralizare

Ecuația de stare a gazului ideal:

·       Volumul molar și numărul lui Avogadro

·       Aplicații practice ale ecuației de stare a gazului ideal în chimie

Comunicarea eficientă a înțelegerii conceptelor chimice:

·       Utilizarea corectă a terminologiei științifice în descrierea și explicarea fenomenelor și proceselor chimice

·       Aplicarea terminologiei specifice chimiei în contexte variate

Evaluarea impactului proceselor și produselor chimice asupra individului și mediului:

·       Compararea efectelor diferitelor produse și procese chimice asupra persoanei și mediului înconjurător

·       Anticiparea efectelor acțiunilor specifice asupra mediului și implementarea măsurilor de protecție adecvate.

Calendar Bacalaureat 2023

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie

·       29 mai – 2 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

·       2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

·       12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

·       14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

·       14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

·       19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

·       26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

·       27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

·       28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

·       29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

·       3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

·       4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

·       7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale;

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

·       17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

·       7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

·       8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

·       9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

·       10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

·       16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

·       17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

·       18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării proba E.d) – proba scrisă;

·       21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

·       25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00);

·       26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor;

·       29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Articol recomandat de sport.ro
Duminică seară s-a prăbușit pe gazon, iar luni doctorii i-au anunțat decesul
Duminică seară s-a prăbușit pe gazon, iar luni doctorii i-au anunțat decesul
Citește și...
Rezultate dezastruoase la simularea de Bacalaureat 2024: 40 % dintre elevi au fost notați cu mai puțin de 5 la Limba Română
Rezultate dezastruoase la simularea de Bacalaureat 2024: 40 % dintre elevi au fost notați cu mai puțin de 5 la Limba Română

Aproape jumătate dintre elevii care au susținut Simularea Națională a Bacalaureatului nu ar lua examenul dacă s-ar ține acum. 40 la sută au fost notați cu mai puțin de 5 la Limba Română. Și, din 124.000 de elevi, numai 22 au 10 curat.

Rezultate simulare Bacalaureat 2024. Notele au ajuns în unele școli, în alte județe vor fi transmise elevilor până marți
Rezultate simulare Bacalaureat 2024. Notele au ajuns în unele școli, în alte județe vor fi transmise elevilor până marți

Ministerul Educației a anunțat, vineri, 15 martie, că rezultatele de la simularea examenului de Bacalaureat 2024 au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București.

Simulare BAC 2024. Subiecte și bareme la Biologie vegetală și Anatomie
Simulare BAC 2024. Subiecte și bareme la Biologie vegetală și Anatomie

Simularea examenului de Bacalaureat 2024 continuă cu proba la alegere a profilului, ultimul test scris pentru majoritatea elevilor. Mulți dintre liceenii de la profil real au ales să dea examenul din Biologie, fie că este Anatomie umană, fie Biologie vege

Recomandări
Israelul a decis să riposteze în forţă împotriva Iranului.
Israelul a decis să riposteze în forţă împotriva Iranului. "Lansarea atâtor rachete şi drone va primi un răspuns"

Cabinetul de război din Israel a luat decizia de a riposta "clar şi puternic" împotriva Iranului pentru atacul cu rachete şi drone de sâmbătă seara, informează postul de televiziune israelian Canal 12, citat de The Times of Israel.

Noi detalii despre intervenția avioanelor britanice din România în sprijinul Israelului. Precizările lui Rishi Sunak
Noi detalii despre intervenția avioanelor britanice din România în sprijinul Israelului. Precizările lui Rishi Sunak

O parte dintre avioanele Typhoon pe care Marea Britanie le avea în România - la Mihail Kogalniceanu - au fost trimise în Orientul Mijlociu pentru apărarea Israelului.

România fierbe sub un val de căldură. Au început să moară peștii în lacuri, Dunărea a secat
România fierbe sub un val de căldură. Au început să moară peștii în lacuri, Dunărea a secat

Valul de căldură din ultimele zile aduce, dincolo de bucuria verii, și vești proaste, mai ales pentru agricultori. Rezerva de apă din sol, și așa puţină, după o iarnă fără zăpadă, este din ce în ce mai scăzută.